doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Docent katedry demografie.
e-mail: ladislav.prusa@vupsv.cz
NB 3. p., m. č. 377

Kontakty a konzultační hodiny

Výuka

Kvalifikace a vzdělání

1977 – 1981: Vysoká škola ekonomická v Praze,
fakulta Národohospodářská,
obor NHPL, titul Ing.

1988 – 1991: Vysoká škola ekonomická v Praze,
fakulta Národohospodářská,
obor hospodářská politika, titul CSc.

1998: Vysoká škola ekonomická v Praze,
fakulta Národohospodářská,
obor hospodářská politika, titul Doc.

Odborná činnost

Knižní monografie (vybrané)

 • BENEŠOVÁ, Libuše, HENYCH, Václav, POKORNÁ, Lenka, ŠIMŮNEK, Jan, VESELÝ, Jiří, VOPÁLKA, Vladimír, aj. Řízení místních orgánů. Praha : Josef Raabe, 1997. 350 p. Text in Czech. ISBN 80-902189-4-6. (Other Authors: KREBS, Vojtěch, LACINA, Karel, NOVÁKOVÁ, Štěpánka, PATOČKA, Jiří, BEDRNOVÁ, Eva, FORET, Miroslav, FORETOVÁ, Věra, HEGER, Vladimír, KEPKOVÁ, Michaela, KINŠT, Jan, KOHOUT, Jaroslav, MATĚJKA, Vojtěch, MEJSTŘÍK, Jiří, MOCKOVČIAKOVÁ, Alena, NEŠMERÁKOVÁ, Eva, PEKOVÁ, Jitka, PROCHÁZKA, Tomislav, PRŮŠA, Ladislav, SOBOTA, Josef, ŠULC, Petr, TŮMA, Miroslav, TURBA, Milan, VACULOVÁ, Kateřina, TOTH, Petr).
 • BRDEK, Miroslav. Trendy v evropské sociální politice [Trends in the European social policy].Praha : ASPI, 2002. 251 p. Text in Czech. ISBN 80-86395-25-1. (Other Authors: KREBS, Vojtěch, PRŮŠA, Ladislav, JÍROVÁ, Hana).
 • Kol. Obce, města, regiony a sociální služby. Praha : Sociopress, 1997. 250 p., 20 tab. Text in Czech. (Other Authors: BAUMBRUKOVÁ, Pavla, BENEŠOVÁ, Lucie, BURCIN, Boris, DUNOVSKÝ, Jiří, GJURIČ, Andrej, KEPKOVÁ, Michaela, KUČERA, Milan, KUČERA, Tomáš, MACHOVÁ, Jana, NIEDERLE, Petr, PLACHÝ, Antonín, PRŮŠA, Ladislav, ŘEZNÍČEK, Matouš, SYSLOVÁ, Dana, ŠUSTROVÁ, Jiřina, VÍŠEK, Petr, VOBOŘILOVÁ, Alexandra).
 • KREBS, Vojtěch. Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech [Solidarity an Equivalence in Social Systems]. Praha : VÚPSV, 2009. 178 p. Text in Czech. ISBN 978-80-7416-044-8. (Other Authors: DURDISOVÁ, Jaroslava, CHVÁTALOVÁ, Eva, LAPÁČEK, Michal, LOUŽEK, Marek, MAREŠOVÁ, Marcela, MERTL, Jan, PRŮŠA, Ladislav, SLANÝ, Antonín, ŽIŽKOVÁ, Jana).
 • KREBS, Vojtěch, PRŮŠA, Ladislav. Státní sociální podpora [State social support]. Praha : Grada, 2002. 136 p. Text in Czech. ISBN 80-247-0065-4.
 • KOTÝNKOVÁ, Magdalena, KUCHAŘOVÁ, Věra, PRŮŠA, Ladislav. The Gender Dimensions of Social Security Reform in the Czech Republic [CD-ROM]. In: FULTZ, Elaine, aj. The Gender Dimensions of Social Security Reform in Central and Eastern Europe. Budapest : International Labour Organization, 2003, p. 109–186. ISBN 92-2-113701-5.

Publikace v odborných recenzovaných časopisech s impact faktorem

 • PRŮŠA, Ladislav. Vztahy dávek a daní v l. 1995-2000 a další výhled [Social Security and the Tax System in the CR.Recent history and Outlook]. Finance a úvěr, 2001, vol. 51, no. 12, p. 658–675. Text in Czech. ISSN 0015-1920.
  [Impact Factor 2001: 0.231]

Publikace v odborných recenzovaných časopisech (vybrané)

 • FIALA, Tomáš, LANGHAMROVÁ, Jitka, PRŮŠA, Ladislav. Projection of the Human Capital of the Czech Republic and its Regions to 2050. Demografie, 2011, vol. 53, no. 4, p. 304–320. ISSN 0011-8265.
 • JEŘÁBKOVÁ, Věra, PRŮŠA, Ladislav. Náklady na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb [Costs of providing nursing and rehabilitation care in institutions of social services]. Kontakt, 2010, vol. XII, no. 4, p. 457–463. Text in Czech. ISSN 1212-4117.
 • KREBS, Vojtěch, PRŮŠA, Ladislav. Možnosti řešení současných problémů systému důchodového pojištění [The Possibilities of Solution of Current Problems of Pension Insurance System]. Acta VŠFS, 2007, vol. 1, no. 2, p. 20–35. Text in Czech. ISSN 1802-792X.
 • PRŮŠA, Ladislav. Analýza vývoje systému sociální pomoci v 1. polovině 90. let [The analysis of development of social assistance in the first half of the 90s]. Acta Oeconomica Pragensia, 1998, vol. 6, no. 7, p. 61–84. Text in Czech. ISSN 0572-3043.
 • PRŮŠA, Ladislav. Nad schváleným věcným záměrem zákona o sociální pomoci [Pondering the authorized factual intention of the law of social assistance]. PSK. Personální a sociálně právní kartotéka, 1998, vol. 1, no. 8, p. 61–64. Text in Czech. ISSN 1211-9482.
 • PRŮŠA, Ladislav. Základní sociální síť – sociální doktrína 1. poloviny 90. let. Acta Oeconomica Pragensia, 1997, vol. 5, no. 2, p. 55–72. Text in Czech. ISSN 0572-3043.

Publikace ve sbornících z konferencí s mezinárodní účastí (vybrané)

 • KREBS, Vojtěch, PRŮŠA, Ladislav. Current Problems in the Financing of Social Services. Vendryně 19.09.2012 – 21.09.2012. In: Economic Policy in European Union Member Countries [CD-ROM]. Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2012, p. 291–300. ISBN 978-80-7248-780-6.
 • KREBS, Vojtěch, PRŮŠA, Ladislav. Financování sociálních služeb – teoretická východiska a skutečnost [Financing of Social Services – Theoretical Solutions and Reality]. Ostrava 06.09.2011 – 08.09.2011. In: Teoretické a praktické otázky veřejné ekonomiky a správy [CD-ROM]. Ostrava : VŠB-TU, 2011. 22 p. Text in Czech. ISBN 978-80-248-2493-2.
 • KREBS, Vojtěch, PRŮŠA, Ladislav. Ne/efektivnost nového systému financování sociálních služeb [New System of Financing Social Services and its Non-effectiveness]. Ostrava 08.09.2009 – 10.09.2009. In: TOMÁNEK, Petr, VAŇKOVÁ, Ivana (ed.). Veřejná ekonomika a správa 2009. Ostrava : VŠB-TU, 2009, p. 25–26. Text in Czech. ISBN 978-80-248-2049-1.
 • KREBS, Vojtěch, PRŮŠA, Ladislav. Plán rozvoje sociálních služeb jako nástroj prevence sociálního vyloučení handicapovaných skupin obyvatelstva [Plan of Development in Social Services as a Tool how to Prevent Social Exclusion of Handicapped Groups of Population]. Ostrava 05.09.2007 – 06.09.2007. In: VAŇKOVÁ, Ivana (ed.). Veřejná ekonomika a správa 2007 – Inovace ve veřejném sektoru jako faktor rozvoje územních samosprávných celků [CD-ROM]. Ostrava : VŠB-TU, 2007. 8 p. Text in Czech. ISBN 978-80-248-1601-2.
 • KREBS, Vojtěch, PRŮŠA, Ladislav. Postavení nestátních neziskových organizací při poskytování veřejných služeb [Non-governmental non profit organizations and their position in providing public services]. Brno 22.01.2004 – 23.01.2004. In: Konkurence ve veřejném sektoru & Objektivizace dělby práce mezi státní správou a samosprávou v řízení veřejného sektoru [CD-ROM]. Brno : Masarykova universita, 2004, p. 62–68. Text in Czech. ISBN 80-210-3359-2.
 • KREBS, Vojtěch, PRŮŠA, Ladislav. Reforma sociálních služeb – bílé místo teorie a černá díra reformy sociálního systému [Social Service Reform – White Place of Theory and Black Hole of Social System Reform]. Šlapanice 22.01.2009 – 23.01.2009. In: Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru [CD-ROM]. Brno : Masarykova univerzita, 2009, p. 54–65. Text in Czech. ISBN 978-80-7399-657-4.
 • KREBS, Vojtěch, PRŮŠA, Ladislav. Solidarity and Equivalence in Social System – Current Problems. Šlapanice 17.01.2013 – 18.01.2013. In: FUROVÁ, Lenka, ŠPALKOVÁ, Dagmar (ed.). Current Trends in Public Sector Research. Brno : muni PRESS, 2013, p. 49–57. ISBN 978-80-210-6159-0.
 • KREBS, Vojtěch, PRŮŠA, Ladislav. Souběh starobních důchodů s příjmy z pracovní činnosti [Concourse of old-age pensions with incomes from work activity]. Praha 10.12.2012 – 11.12.2012. In: RELIK 2012 [CD-ROM]. Slaný : Melandrium, 2012. 14 p. Text in Czech. ISBN 978-80-86175-82-9.
 • PRŮŠA, Ladislav. Důsledky stárnutí populace na potřebu sociálních služeb pro seniory na Písecku [Consequences of population ageing in need of social services for the elderly on Pisecko]. Praha 10.12.2012 – 11.12.2012. In: RELIK 2012 Reprodukce lidského kapitálu [CD-ROM]. Slaný : Melandrium, 2012, p. 1–8. Text in Czech. ISBN 978-80-86175-82-9.
 • PRŮŠA, Ladislav. Několik poznámek k efektivnosti systému financování sociálních služeb [Some Comments to System Effectivity of Financing of Social Services]. Šlapanice 24.01.2008 – 25.01.2008. In: WILDMANNOVÁ, Mirka (ed.). Veřejné politiky a jejich účinnost – determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru [CD-ROM]. Brno : Masarykova univerzita, 2008, p. 40. Text in Czech. ISBN 978-80-7399-345-0.
 • PRŮŠA, Ladislav. Příspěvek na péči v datech 2007-2010 [Contribution to Care in the data 2007-2010]. Praha 05.12.2011 – 06.12.2011. In: RELIK 2011 – Reprodukce lidského kapitálu vzájemné vazby a souvislosti [CD-ROM]. Slaný : Melandrium, 2011, p. 1–10. Text in Czech. ISBN 978-80-86175-75-1.
 • PRŮŠA, Ladislav. Transformace sociálních služeb v Evropě [Transformation of social seruices in Europe]. Praha 29.11.2001 – 30.11.2001. In: BUCHBERGER, Josef, KVAPILÍK, Josef, PAVLÍK, Dagmar (ed.). Bydlení a stravování zdravotně postižených i starších občanů. Praha : TIS, 2002, p. 22–28. Text in Czech. ISBN 80-902641-5-8.
 • PRŮŠA, Ladislav. Vývoj vybavenosti regionů službami sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením [The development of regional facilities of social care services for seniors and persons with disabilities]. Praha 05.12.2011 – 06.12.2011. In: RELIK 2011 – Reprodukce lidského kapitálu vzájemné vazby a souvislosti [CD-ROM]. Slaný : Melandrium, 2011, p. 1–10. Text in Czech. ISBN 978-80-86175-75-1.

—————

 • více než 180 článků v odborném tisku,
 • 39 příspěvků ve sbornících z odborných konferencí,
 • 47 monografií,
 • autor nebo spoluautor 19 vysokoškolských knih a skript,
 • nejvýznamnější publikace: Ekonomie sociálních služeb, ASPI Publishing, Praha 2007

Jiné aktivity

 • Ředitel VÚPSV, v.v.i.
 • člen Odborné komise pro společenské a humanitní vědy Rady pro výzkum, vývoj a inovace
 • člen Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
 • člen Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy
 • člen Freie Schweizer Universität St. George´s, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
 • člen Národní rady zdravotně postižených
 • člen ediční rady časopisu Acta Oeconomica Pragensia
 • předseda redakční rady časopisu FÓRUM sociální politiky
 • předseda redakční rady časopisu Rezidenční péče
 • předseda ediční vědecké rady Vydavatelství VÚPSV

Oblasti odborného zájmu

 • sociální demografie
 • důsledky stárnutí populace
 • sociální politika