Program Ekonomická demografie

Náplní programu jsou pokročilé demografické a statistické metody a modely a jejich využití při hodnocení údajů o populační a ekonomické situaci a při řešení praktických otázek na různých úrovních řízení hospodářství a společnosti, a to na úrovni regionální, národní i mezinárodní. Studenti se hlouběji seznámí s problematikou demografických aspektů společenského a hospodářského vývoje a postavení obyvatelstva jako spotřebitele i jako tvůrce produktů a služeb. Pozornost bude věnována problematice lidského kapitálu a jeho měření a souvisejícím otázkám ekonomiky, vzdělávání a zdravotní péče.

Absolventi budou interdisciplinárně vzdělanými odborníky, možnosti jejich uplatnění jsou například v oblasti vytváření populačních prognóz na všech úrovních, v oblasti státní správy a samosprávy, ve státní statistické službě, v soukromém sektoru (firemní demografie, průzkum trhu, propagace), v ekonomické sféře (analýza důsledků stárnutí pracovní síly, ekonomických souvislostí migrace, analýza nezaměstnanosti), v sociální sféře (navrhování koncepcí sociální politiky s přihlédnutím k pokračujícímu stárnutí populace), ve zdravotnictví (zdravotnická prevence, zdravotnická statistika, analýza úmrtnosti a příčin úmrtí), ve vědecko-pedagogické oblast (možnost pokračování v doktorském studiu) či ve výzkumných pracovištích zaměřených na populaci a její vazby na oblast ekonomickou, sociální, zdravotní.