Otázky k souborné závěrečné zkoušce

Z předmětů garantovaných katedrou DEMOGRAFIE musí mít student osvojené znalosti z následující problematiky:

 1. Základní prostředky demografického modelování a populační prognostiky.
 2. Zkoumání změn a struktury rozmístění obyvatelstva a hodnocení úrovně, změn a struktury prostorové mobility obyvatelstva.
 3. Demografická struktura obyvatelstva a její charakteristiky.
 4. Životní cyklus, základní pojmy a souvislosti s tabulkami života.
 5. Populační modely, stabilní a stacionární populace.
 6. Modelování úmrtnosti v demografické analýze.
 7. Úmrtnostní tabulky a další typy tabulek života.
 8. Ekonomická struktura obyvatelstva a její charakteristiky.
 9. Demografické projekce, komponentní metoda bez migrace a s migrací, odvozené projekce.
 10. Střední, pravděpodobná, normální délka života, délka života ve zdraví.
 11. Porodnost, plodnost z pohledu základních ukazatelů.
 12. Úmrtnost, smrtnost z pohledu základních ukazatelů.
 13. Migrace, mobilita, jejich základní ukazatele.
 14. Lidský kapitál, možné způsoby jeho měření a prognózování.

Z tematické oblasti SOCIÁLNÍ ANALÝZA musí být student schopen prokázat znalost z okruhů:

 1. Zdroje statistických dat v sociální statistice (typy statistických zjišťování a zdrojů dat, statistická šetření v sociální oblasti).
 2. Metodika a organizace výběrových šetření u domácností.
 3. Obyvatelstvo a domácnosti, populační cenzy a jejich metodika.
 4. Indexy spotřebitelských cen – způsob konstrukce a zjišťování údajů, indexy životních nákladů.
 5. Statistika ekonomické aktivity obyvatelstva, mezd a trhu práce.
 6. Statistika spotřeby domácností – metodika, využití údajů.
 7. Statistika příjmů a životních podmínek domácností, příjmová rozdělení, míry příjmové diferenciace.
 8. Měření chudoby, alternativní (nepeněžní) ukazatele chudoby a sociální deprivace.