Otázky k státní závěrečné zkoušce

Otázky z demografie

Základní prostředky demografického modelování a populační prognostiky
Zkoumání změn a struktury  rozmístění obyvatelstva a hodnocení úrovně, změn a struktury prostorové mobility obyvatelstva
Demografická struktura obyvatelstva a její charakteristiky
Populační modely, stabilní a stacionární populace
Modelování úmrtnosti v demografické analýze
Úmrtnostní tabulky a další typy tabulek života
Ekonomická struktura obyvatelstva a její charakteristiky
Demografické projekce, komponentní metoda bez migrace a s migrací, odvozené projekce
Střední, pravděpodobná, normální délka života, délka života ve zdraví
Porodnost, plodnost z pohledu základních ukazatelů
Úmrtnost, smrtnost z pohledu základních ukazatelů
Migrace, mobilita, jejich základní ukazatele.
Lidský kapitál, možné způsoby jeho měření a prognózování
Rodina a domácnost z pohledu demografie
Socioekonomické důsledky stárnutí populace
Délka života ve zdraví, možnosti výpočtu, vývoj
Cizinci v České republice, vývoj, ekonomický význam, socioekonomické důsledky.
Koncept náhradové migrace v podmínkách České republiky
Změny ve věkové struktuře populace České republiky – ekonomické a sociální důsledky

Otázky ze sociální statistiky

Typologie statistických zjišťování a zdrojů dat v sociální statistice.
Základní metodika a organizace výběrových šetření u domácností.
Populační cenzy a jejich metodika v ČR a v zahraničí.
Indexy spotřebitelských cen: způsob konstrukce a zjišťování údajů.
Indexy životních nákladů.
Statistika ekonomické aktivity, zaměstnanosti a nezaměstnanosti.
Statistika mezd: mzdová rozdělení, míry úrovně a diferenciace mezd.
Statistika rodinných účtů: postupy a metodika.
Využití dat o spotřebě domácností.
Příjmy domácností: vymezení, základní složky příjmů na mikroúrovni.
Příjmová rozdělení, míry příjmové diferenciace.
Stupnice spotřebních jednotek, koncept ekvalizovaného příjmu domácnosti.
Statistické měření příjmové chudoby domácností.
Indexy materiální deprivace: koncept, metodika.
Statistika počátečního vzdělávání, statistické klasifikace v oblasti vzdělávání.
Statistika dalšího vzdělávání, statistická šetření v oblasti vzdělávání.
Statistika zdravotních služeb.
Systém sociálního zabezpečení a statistika sociálních služeb.

Otázky z časových řad

Typy a třídění časových řad.
Základní charakteristiky a míry dynamiky v časových řadách.
Dekompozice časových řad.
Modely deterministického trendu.
Sezónní složka v časových řadách a její modely.
Adaptivní metody modelování trendové složky.
Adaptivní metody modelování sezónní složky.
Stochastický proces a jeho stacionarita.
Nestacionarita v časových řadách.
Autokorelační struktura v časových řadách.
Lineární modely stacionárních časových řad (AR, MA, ARMA).
Lineární modely nestacionárních časových řad (ARIMA).
Výstavba modelů v Boxově-Jenkinsově metodologii.
Diagnostická kontrola modelu v časových řadách.
Základní principy konstrukce předpovědí v časových řadách.
Lineární modely vícerozměrných časových řad (VAR).
Kointegrace v časových řadách.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague