Konference RELIK 2008

Reprodukce lidského kapitálu:
Vzájemné vazby a souvislosti – I. ročník (2008)

V rámci grantu Reprodukce lidského kapitálu katedra demografie společně s Ústavem pro informace ve vzdělávání uspořádala mezinárodní konferenci RELIK. Ve dnech 15. a 16. prosince 2008 se konal první ročník této konference na VŠE v Praze.

Úvodní slovo ke konferenci (.htm)
BARTOŇOVÁ Dagmar: Odraz změn demografického chování a stárnutí obyvatelstva ČR ve struktuře domácností na konci 20. a počátkem 21. století
BARTOŠOVÁ Jitka: Příjmy domácností ve vybraných regionech České republiky
DUBSKÁ Drahomíra: Mandatorní výdaje státního rozpočtu: Jaká je cena „lidského kapitálu“
DURDISOVÁ Jaroslava, MERTL Jan: Veřejné a soukromé financování rozvoje lidského kapitálu ve zdravotnictví
FIALA Tomáš, LANGHAMROVÁ Jitka: Věková struktura obyvatelstva ČR a vybraných zemí EU – perspektivy budoucího vývoje
FISCHER Jakub, FINARDI Savina, MAZOUCH Petr: Hodnocení investice do terciárního vzdělání z pohledu jednotlivce: teoretické a praktické otázky odhadu vnitřního výnosového procenta
HOLÁ Bohdana: Plodnost a vzdělání
HOLUB Martin: Zohlednění dob výchovy dětí v důchodových systémech
KAČEROVÁ Eva, HENZLER Jiří: Rodina na Chrudimsku v polovině 17. století
HEŘMANOVÁ Eva: Lidské zdroje, celoživotní vzdělávání a vzdělávání seniorů v Česku a EU
HULÍK Vladimír: Prognóza počtu žáků a studentů v ČR do roku 2050 – výsledky a možnosti
KOTYNKOVA Magdalena: Demografický vývoj a změny na trhu práce v letech 1990 až 2007
KREBS Vojtěch: Nástroje pro podporu zaměstnávání starších pracovníků
LANGHAMROVÁ Jitka, FIALA Tomáš: Současná demografická situace České republiky ve srovnání s ostatními zeměmi EU
LÖSTER Tomáš: The use of statistical tools for the demonstration of effects of polluted environment on congenital defects and spontaneous abortions in the Czech Republic
MAREK Luboš, VRABEC Michal: Míra přerozdělování příjmů v ČR
MAREK Luboš, VRABEC Michal: Vybrané mzdové charakteristiky v krajích ČR členěné podle věku a pohlaví v roce 2008
MURGAŠ František: Ľudský kapitál ako súčasť agregovaného humánneho kapitálu a jeho priestorová diferenciácia na Slovensku
POLÁKOVÁ OLGA: Proměny podoby rodiny
ŠÍDLO Luděk, TESÁRKOVÁ Klára: Populační prognózy České republiky vs. realita – zhodnocení přesnosti pomocí Keyfitzova indexu kvality predikce
ŠKOP Vladislav: Globalizace, imigrace a druhý dlouhotrvající poválečný boom v Austrálii
ŠLAPÁK Milan: Ekonomická aktivita starších osob a důchodový systém v České republice
VAVREČKOVÁ Jana, BAŠTÝŘ Ivo, MICHALIČKA Ludvík, MUSIL Jakub: Zdroje lidského kapitálu vybraných skupin terciárně vzdělaných českých odborníků a riziko jejich zahraniční migrace
VENCÁLEK Jaroslav: O vzájemnosti reprodukce a integrace lidského kapitálu v podmínkách (nejen) České republiky
WILDMANNOVÁ Mirka: Kvalita lidského potenciálu starších lidí