Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Otázky k státní bakalářské zkoušce

Související stránky

SD – Otázky k bakalářské státní zkoušce z demografie

 1. Prameny demografických dat, sčítání lidu, demografická ročenka, srovnatelnost údajů v čase a prostoru
 2. Obecné a specifické míry, metoda standardizace přímá a nepřímá, srovnávací index, volba standardu.
 3. Úmrtnostní tabulky, střední, pravděpodobná a normální délka života.
 4. Porodnost, plodnost, úhrnná plodnost, čistá a hrubá míra reprodukce.
 5. Úmrtnost, kojenecká úmrtnost, smrtnost, smrtelnost.
 6. Prostorová struktura obyvatelstva, základní sídelní jednotky, městské a venkovské obyvatelstvo, základní ukazatele.
 7. Základní kategorie obyvatelstva sledované ve Sčítání lidu, domů a bytů
 8. Rodina a domácnost z pohledu demografie. Základní typy rodin a domácností.
 9. První demografická revoluce, základní rysy jejího průběhu ve světě a v ČR
 10. Druhá demografická revoluce, základní rysy jejího průběhu ve světě a v ČR
 11. Základní rysy populačního vývoje České republiky.
 12. Demografické stárnutí populace a jeho možné důsledky.
 13. Demografická struktura obyvatelstva, biologické a ekonomické generace, základní ukazatele
 14. Projekce obyvatelstva, komponentní metoda bez migrace, komponentní metoda s migrací.
 15. Základní charakteristiky ekonomického a sociálního zatížení, potenciální demografie.
 16. Délka života ve zdraví.
 17. Migrace, její základní ukazatele
 18. Sociální zatížení, lidský kapitál. Princip projekce lidského kapitálu.
 19. Sňatečnost, rozvodovost, základní ukazatele, vývoj v ČR.
 20. Sčítání lidu a jeho význam a využití v ekonomii. Základní zjišťované údaje o obyvatelstvu.

SD – Otázky k bakalářské státní zkoušce ze statistiky a ekonomické statistiky

 1. Pravděpodobnostní rozdělení náhodné veličiny a náhodného vektoru. Běžně používaná rozdělení.
 2. Momentové a kvantilové charakteristiky polohy, variability a šikmosti náhodné veličiny. Kvantilová funkce a kvantily.
 3. Bodový a intervalový odhad. Vlastnosti, metody konstrukce.
 4. Bodové a intervalové odhady parametrů normálního rozdělení.
 5. Základní pojmy testování hypotéz, metody konstrukce testů.
 6. Testy o parametrech normálního rozdělení; test o střední hodnotě ve velkém výběru.
 7. Analýza rozptylu (jednofaktorová a dvoufaktorová), její požití.
 8. Princip a cíle regresní analýzy. Jednoduchá a vícenásobná regrese.
 9. Korelační koeficienty a jejich použití. Pearsonův a Spearmanův korelační koeficient.
 10. Sezónní dekompozice časové řady. Regresní přístup k modelování trendu a sezónnosti v časové řadě.
 11. Pojetí sociálněekonomické statistiky, adekvační problém, typy a využití statistických ukazatelů.
 12. Individuální jednoduché indexy a rozdíly, bazické a řetězové indexy a jejich vzájemný vztah
 13. Individuální složené indexy, rozklad indexu proměnlivého složení, interpretace.
 14. Souhrnné indexy (generace, průměrové tvary, interpretace) a jejich využití ve statistické praxi. Bortkiewiczův rozklad.
 15. Metody odhadu hrubého domácího produktu, vztah HDP k dalším makroekonomickým agregátům.
 16. Význam dlouhodobých a krátkodobých zjišťování, příklady zjišťování v současné statistické praxi.
 17. Různé metodické přístupy a statistická šetření v oblasti zaměstnanosti a nezaměstnanosti.
 18. Různé metodické přístupy a statistická šetření v oblasti mezd, analytické využití výsledků.
 19. Analýza spotřeby a využití statistiky rodinných účtů v současné statistické praxi, životní úroveň.
 20. Různé přístupy k odhadu jednofaktorové i vícefaktorové produktivity.

SD – Otázky k bakalářské státní zkoušce ze sociální politiky

 1. Sociální politika, možná pojetí sociální politiky. Cíle, funkce a nástroje sociální politiky. Vliv sociální politiky na ekonomickou výkonnost a humanizaci společnosti.
 2. Hlavní principy sociální politiky a problémy jejich praktické aplikace v jednotlivých oborech sociální politiky. Sociální spravedlnost.
 3. Hlavní typy sociálních států a současné převažující názory na účast státu v sociální politice. Krize sociálního státu.
 4. Sociální zabezpečení v sociálním systému (vymezení, funkce, subjekty, nástroje a principy).
 5. Důchodové a nemocenské pojištění (základní možnosti financování, zabezpečované situace, druhy dávek). Penzijní připojištění (význam penzijního připojištění, základní zásady, dávky penzijního připojištění.
 6. Evropský sociální model a jeho modernizace. Modernizace systému důchodového zabezpečení (penzijní reformy ve vybraných zemích světa, základní cíle modernizace důchodových systémů v zemích EU).
 7. Státní sociální podpora (obecné požadavky na nový systém, zhodnocení dosavadní úpravy, jednotlivé dávky státní sociální podpory).
 8. Modely bytových systémů, jejich charakteristika a hodnocení. Nástroje bytové politiky. Problematika tzv. „sociálního bydlení“.
 9. Rodinná politika a problémy jejího vymezení. Systémy podpory rodin ve světě a vývoj rodinné politiky.
 10. Systém zdravotní péče v ČR, jeho charakteristika, problémy spojené s jeho utvářením. Způsoby úhrady zdravotní péče a její financování v ČR po r. 1989.