Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Obor Sociálně-ekonomická demografie

Související stránky

Studijní plán

Všechny vyspělé společnosti se dnes potýkají se stejným problémem – stárnutím obyvatelstva. Demografické změny v Evropě i výrazné změny v demografickém chování obyvatelů České republiky a jejich ekonomické důsledky jsou natolik závažné, že je jim věnována značná pozornost nejenom na úrovni národního hospodářství, ale ve všech oblastech života společnosti. Současná demografická struktura obyvatelstva určuje budoucí věkovou strukturu na desítky let dopředu. Analýza a prognóza demografického vývoje je nezbytná z důvodu nutnosti přípravy na dopady, které tyto změny s sebou přináší. Přitom změny v demografickém chování takového charakteru, k jakým dochází v současné době, nebyly nikdy za dobu minulého vývoje lidstva zaznamenány, a proto je této problematice nutno věnovat mimořádnou pozornost.

Lidské zdroje a lidský kapitál jsou v současné době považovány za největší bohatství každého státu. Lidé jsou zásoba budoucí pracovní síly, plátci daní, pro výrobce potencionální spotřebitelé. Investice do reprodukce lidských zdrojů a investice do reprodukce lidského kapitálu se každému státu bohatě vyplatí. Od něho se odvíjí všechny další možnosti rozvoje společnosti. Reprodukce lidských zdrojů a s ní spojená reprodukce lidského kapitálu se v současné době stává nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje a bude ovlivňovat rozvoj národního hospodářství. Demografický vývoj ovlivňuje ekonomiku a ekonomika zpětně působí na demografické chování obyvatelstva.

Demografie poskytuje řadu informací o stárnutí populace a jeho důsledcích. Někdy se však jedná o informace v jistém smyslu neadekvátní – ne, že by nebyly přesné, ale jsou poněkud zjednodušené a svádějí tak k nekorektní interpretaci. Odtud pak pramení ony hororové scénáře o společnosti živořících důchodců, na něž nebude mít kdo pracovat.

K problematice lidských zdrojů v národním hospodářství je nutno přistupovat komplexně na všech úrovních státní správy i v soukromé sféře. Tento komplexní pohled v sobě zahrnuje nejenom demografické analýzy a prognózy a statistická zjišťování a analýzy, ale především znalost ekonomických a sociálních důsledků a souvislostí, které s sebou změny v demografickém chování populace přinášejí.

Ekonomie posuzuje jedince z jiného pohledu než demografie. Vnímá jej jako producenta a spotřebitele, zajímají ji lidské zdroje, které má k dispozici a které musí saturovat. A ekonomicko‑demografický pohled na problematiku stárnutí obyvatelstva je právě to, co v současné době chybí. Je nedostatek odborníků s ekonomickým vzděláním, které mají současně dostatečně široké znalosti z demografie, statistiky, informatiky, sociální a hospodářské politiky.

Na Vysoké škole ekonomické se vyučují předměty všech výše uvedených vědních disciplin. Sice na různých fakultách, ale VŠE je atypická tím, že výuka fakult se prolíná – prakticky všechny katedry zajišťují výuku svých odborných předmětů nejen pro svou, ale i pro všechny ostatní fakulty VŠE. Proto se cítíme být plně kompetentní, abychom obor zabývající se lidskými zdroji z pohledu národního hospodářství zavedli právě u nás.

Potřebu vzniku takto zaměřeného oboru potvrzuje i vyjádření ředitele Výzkumného ústavu práce a sociálních.

Na bakalářském stupni studia na VŠE v Praze je na všech fakultách společný základ povinných předmětů. Jedná se o tyto předměty: matematika pro ekonomy, právo, informatika, ekonomie , statistika, finanční teorie, politika a instituce, ekonomická propedeutika, management, účetnictví, finance podniku, marketing a podniková politika, mezinárodní ekonomie, první jazyk, druhý jazyk. Absolvováním těchto předmětů získá student základní znalosti potřebné pro ekonoma, které dále rozvíjí podle svojí další specializace. Uvedené předměty tvoří proto základ povinných předmětů i v navrhovaném oboru.

V oboru Sociálně-ekonomická demografie jsou dále jako povinné tyto předměty: základy demografie, demografická praktika pro statistiky, ekonomická demografie, regionální demografie, úvod do teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, statistické metody I, metody statistického srovnávání, hospodářská a sociální statistika, základy hospodářské politiky, sociální politika, socioekonomická geografie, bakalářský seminář.

Jako oborově volitelné předměty si studenti mohou vybrat podle svého zájmu některé z předmětů: statistické metody 2, demografický seminář, trh práce, sociální správa, ekonomika zdraví, sociální a zdravotní systém, společenský kapitál a rodina, základy ekonomiky a politiky životního prostřední. V rámci celoškolsky volitelných předmětů si studenti mohou vybrat libovolné další předměty.

Jak vyplývá z názvu i z obsahu, jedná se o obor zabývající se problematikou lidských zdrojů komplexně na úrovni celého národního hospodářství. Obor je proto zaměřen na problematiku demografických analýz a prognóz populačního vývoje a jejich důsledků pro oblast hospodářské a sociální politiky. Nejde o problematiku řízení lidských zdrojů na úrovni podniků či problematiku samotného jednání s lidmi, nejedná se o personalistiku. Z tohoto důvodu nejsou do programu zahrnuty předměty z oblasti řízení lidských zdrojů.

V takto strukturovaném oboru studenti získají dostatečně široké ekonomické vzdělání, budou mít velmi dobrý základ znalosti statistických a demografických metod. Naučí se metody sběru a zpracování statistických a demografických údajů, základní potřebné metody statistické a demografické analýzy a prognózy. Důraz je kladen nejen na pochopení a výběr vhodných ukazatelů a metod potřebných při analýzách a prognózách, ale také na správnou interpretaci výsledků a na použitelnost pro praxi. Studenti se rovněž naučí správně používat základní statistické a demografické programy vhodné pro analýzu dat. Budou schopni správně aplikovat dané metody i v rámci analýzy menších územních celků. Naučí se vyhodnocovat vzájemné souvislosti mezi demografickou situací regionu a jeho ekonomickým rozvojem. Důraz je také kladen na vzájemné vztahy mezi populačním růstem a ekonomickým růstem.

Absolventi oboru Sociálně-ekonomická demografie budou interdisciplinárně vzdělanými odborníky, kteří budou schopni odpovídajícím způsobem reagovat na rostoucí podíl osob vyššího věku ve společnosti a na důsledky, které s sebou stárnutí populace přináší. Naleznou uplatnění v centrálních ekonomických institucích, bankách, pojišťovnách, investičních fondech, ve výzkumných ústavech, v útvarech zabývajících se výzkumem veřejného mínění. Uplatní se například i v oblasti státní správy, školství, zdravotnictví, sociálních služeb.

Absolventi oboru mohou své znalosti podle oblasti svého zájmu rozšířit v některém z navazujících magisterských oborů především na Fakultě informatiky a statistiky v oboru Statisticko-pojistné inženýrství nebo na Národohospodářské fakultě v některém z oborů magisterského programu Ekonomie a hospodářská správa, či pokračovat studiem demografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Protože obor dodržuje dohodnutý společný základ předmětů pro bakalářské obory na VŠE, mohou studenti pokračovat na magisterském studiu na výše jmenovaných fakultách bez přijímacích zkoušek.

Kromě zmíněného bakalářského oboru připravujeme na naší fakultě i navazující obor magisterský, kde bude větší pozornost věnována budování a měření lidského kapitálu a souvisejícím otázkám ekonomiky vzdělávání a zdravotní péče. Žádost o akreditaci magisterského oboru odkládáme ze dvou důvodů: jednak bychom chtěli vyčkat, jak úspěšný bude bakalářský obor, jednak v současnosti získáváme nové poznatky – na fakultě informatiky a statistiky VŠE se řeší pětiletý projekt Reprodukce lidského kapitálu (financovaný MŠMT), který nyní běží druhým rokem. I z tohoto důvodu se cítíme být těmi, kdo by měli obor zabývající se lidskými zdroji v národním hospodářství vyučovat.

Jsme si vědomi toho, že se jedná o obor nový, netradiční, který by mohl svádět k experimentům (snad by se hodilo i klišé „k nezodpovědným experimentům“), proto jsou garanty jednotlivých předmětů především lidé zkušení. Na druhé straně – právě proto, že se jedná o netradiční obor – bude třeba neustále sledovat vývoj a nové poznatky uvádět do výuky. Proto má každý předmět kromě garanta i zástupce garanta, který by měl zajistit, že výuka předmětu neustrne na současné úrovni. Přirozeně by měl v budoucnu převzít roli garanta.

Členové katedry demografie ve spolupráci s některými pracovníky katedry sociální a hospodářské politiky Národohospodářské fakulty VŠE se uvedenou problematikou zabývají dlouhodobě. Uvádíme například společný grant GAČR Co s ekonomickými důsledky stárnutí populace? úspěšně ukončený v roce 2004 nebo grant výzkumného grantového programu GRACES Stárnutí obyvatelstva a penzijní systémy v zemích Evropské Unie úspěšně ukončený v roce 2001. Podíleli se i na řešení výzkumného úkolu Lidské zdroje v ICT, Analýza nabídky a poptávky po IT odbornících v ČR, jehož první etapa byla úspěšně ukončena v roce 2007. Všichni členové katedry demografie také spolupracují s praxí. Vypracovávají demografické studie především pro školské účely.

V současné době jsou všichni členové katedry demografie zapojeni do dlouhodobého výzkumného záměru MŠMT s názvem Reprodukce lidského kapitálu.

V ČR již existují programy, které mají za cíl rozvoj lidských zdrojů v národním hospodářství. Uveďme například operační program Lidské zdroje a zaměstnanost řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu nebo program Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku, na jehož přípravě se kromě MPSV podílel i Úřad vlády České republiky a řada odborníků ze všech sfér hospodářského a společenského života.

Studijní plán